HP Officejet 6310 Help

background image

HP Officejet 6300 All-in-One series

Gebruikershandleiding

background image

HP Officejet 6300 All-in-One series

Gebruikershandleiding

background image

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Verveelvuldiging, bewerking en
vertaling zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming zijn
verboden, behalve zoals toegestaan
door het auteursrecht.

Adobe en het Acrobat-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® en Windows
2000® zijn in de Verenigde Staten
gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation.
Intel® en Pentium® zijn
gedeponeerde handelsmerken van
Intel Corporation.
Energy Star® en het Energy Star-
logo® zijn gedeponeerde
handelsmerken van de United States
Environmental Protection Agency.

Februari 2006

Kennisgeving

De enige garanties voor producten en
services van HP worden uiteengezet
in de garantieverklaring die bij
dergelijke producten en services
wordt geleverd. Niets in deze
verklaring mag worden opgevat als
een aanvullende garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in
deze verklaring.
De Hewlett-Packard Company kan
niet aansprakelijk worden gehouden
voor enige incidentele of
gevolgschade in verband met, of
voortvloeiende uit het verstrekken van
dit document en de software die hierin
wordt beschreven of de prestaties of
het gebruik van beide.
N.B.: informatie over
overheidsvoorschriften kunt u vinden
in

Technische informatie

.

Het is in veel landen wettelijk niet
toegestaan de volgende items te
kopiëren. U wordt aangeraden bij
twijfel eerst contact op te nemen met
een juridisch adviseur.

Overheidspapier of -
documenten:

Paspoorten

Immigratiepapieren

Bepaalde
servicepapiersoorten

Identificatiekenmerken
zoals kaarten of insignes

Regeringsstempels:

Postzegels

Voedselbonnen

Cheques of concepten
opgesteld door
regeringsinstellingen

Papieren valuta, reischeques of
postwissels

Depositobewijzen

Werk waarop copyright van
toepassing is

Veiligheidsinformatie

Waarschuwing

Stel het

product niet bloot aan regen
of vocht om het risico van
brand of schokken te
voorkomen.

Volg altijd de standaard
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik
van dit product. Op deze manier
beperkt u het risico van verwondingen
door brand of elektrische schokken.

Waarschuwing

Kans op

elektrische schokken

1.

Lees alle instructies in de
installatiehandleiding
aandachtig door.

2.

Sluit het apparaat alleen aan op
een geaard stopcontact. Neem
contact op met een
gekwalificeerd elektricien als u
niet weet of het stopcontact is
geaard.

3.

Neem alle waarschuwingen en
instructies in acht die op het
product zijn aangegeven.

4.

Trek de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact
voordat u dit apparaat gaat
reinigen.

5.

Installeer en gebruik het product
niet in de nabijheid van water of
wanneer u nat bent.

6.

Installeer het product op een
stevig, stabiel oppervlak.

7.

Installeer het product op een
veilige locatie waar niemand op
het netsnoer kan gaan staan of
erover kan struikelen, en waar
het netsnoer niet kan worden
beschadigd.

8.

Als het product niet normaal
functioneert, raadpleegt u de
Help op het scherm voor het
oplossen van problemen.

9.

Het product is niet uitgerust met
onderdelen die door de
gebruiker dienen te worden
vervangen. Neem voor elke
vorm van onderhoud contact op
met gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.

10.

Gebruik dit product in een goed
geventileerde ruimte.

11.

Gebruik het product alleen met
de netadapter die door HP is
geleverd.

Waarschuwing

Deze

apparatuur werkt niet
wanneer de stroom uitvalt.

Publicatienummer: Q8061-90118