HP Officejet 6310 - Garantiinformasjon

background image

Garantiinformasjon

A. Omfang av begrenset garanti

1. Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten

mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen
kunden kjøper produktet.

2. HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer

ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.

3. HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke

noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:

a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.

b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.

c. Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.

d. Uautorisert endring eller feilbruk.

4. For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen

innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil

eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste

kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.

5. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av

HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.

6. Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP,

innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.

7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.

8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som

for produktet det erstatter.

9. HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til

ytelse.

10. HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP.

Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte
servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES
TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN
UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET,
TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensning

1. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og

eksklusive rettsmidler.

2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER

SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES
TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE,
INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ
KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET
OM SLIKE SKADER.

D. Lokal lovgivning

1. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan

variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.

2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være

modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse
fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre
myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel

a. utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene

til en kunde (for eksempel Storbritannia),

b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller

c. gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan

unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.

3. GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN

EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE
LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

HP-produkt

Varighet av begrenset garanti

Programvare 90

dager

Blekkpatroner

Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for
garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien
dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd,
brukt på feil mate eller klusset med.

Tilbehør 1

år

Eksterne skriverenheter (se detaljer nedenfor)

1 år

Kapittel 13

124

HP Officejet 6300 All-in-One series

HP garanti

og

støtte